Magie reloaded - část 3. reloaded

Když jsem minule dopisoval třetí část o magii na Horohvozdu, tak nějak jsem si říkal, že to není ono. Ztratil jsem totiž poznámky a sepisoval jsem celou věc tak nějak z paměti a myslím si, že z toho nakonec vypadlo to důležité. Něco co tomu dodá víc šťávy a taky pochopitelnosti, to zejména. Snad se tady podaří předložit něco víc vysvětlujícího. Ehm… snad.

Ještě jednou o třetím druhu magie

Správný kouzelník, tak jak si ho představuju, to je zkrátka ohybač reality. Někdo, kdo přizpůsobuje svět svým potřebám. Jenže hmota, látka, molekuly, atomy, skály, živly cokoli z toho, je dosti, jak to říci. No zkrátka je to tuhé a dost se to brání tomu, aby to nesledovalo jisté zákonitosti. Kouzelníci na Horohvozdu proto berou přístup k měnění světa k obrazu svému trochu jinak. Kdosi totiž objevil, že mnohem tvárnější než materie fysická, je hmota duševní, tedy lidská mysl. A tak se ti, kdož ovládají třetí element nadpřirozena se snaží porazit hmotu duchem.

Jak toho však dosáhnout? Je to síla slova a projevu, osobnosti. O tom, že se děje něco, co se dít nemá, je třeba totiž lidi (a další tvory) přesvědčit. Opravdoví mistři této magie dokázali i jen pouhým pohledem vsugerovat obrovským davům pocity i všemožné vize. Většina čarodějů však přeci jen potřebuje slovní projev, gesta popřípadě další pomůcky, které jim dodají důstojnost. Například hůl, plášť, klobouk atd.

Tedy, postava, která chce vládnout uměním magie třetího stavu, musí mít přítomen aspekt „Kouzelník“, „Čaroděj“, „Mág“ apod. Aspekt určuje jak dokáže kouzelník ovládat magii co do kvantity. Kouzlení je však také závislé na tom, jak dokáže přesvědčit terče o tom, že se děje to, co si kouzelník přeje. Tato dovednost by se dala nazvat „ovládání lidí“, nicméně praktičtější je ji nazvat prostě „čarování“ nebo „kouzlení“, protože takto nebude kolidovat s obyčejnou dovedností tak často vídanou u různých zlodějů a podvodníků. Pokaždé když postava čaruje, odškrtne si jedno políčko příslušného aspektu. Po stanovení obtížnosti kouzla si proti ní hodí s využitím příslušné dovednosti. Uspěje-li, účinky se projeví, neuspěje-li, její gestikulace, projevy a přípravy vyjdou v niveč.

Obtížnost kouzla

Vytvoření skutečnosti je však závislé na mnoha faktorech, které ovlivňují náročnost vytvoření té které iluze. V prvé řadě je nutné zjistit, kdo je ovlivňován:

 • +0 Obyčejný světský člověk nebo jiný humanoid
 • +1 Zvíře
 • +2 Nadpřirozená bytost, magický tvor
 • +3 Jiný čaroděj

Pozn.: U hromadných kouzel (viz. níže) je třeba určit, jakou nejvyšší obtížnost má kouzlo splňovat. Pokud kouzelník neurčí jinak, budou pak ovlivněny i všechny ostatní terče jejichž ovlivnění je méně náročné. Stupnice jistě není konečná…

dále je důležité kolik lidí má kouzlo ovlivnit:

 • +3 Jednotlivec
 • +2 Hlouček
 • +1 Skupina
 • +0 Dav
 • +4 Město
 • +5 Kraj
 • +6 Obyvateltstvo státu
 • +7 Obyvatelstvo kontinetu

Pozn.: Ano, je to skutečně tak! Lidé snáze uvěří něčemu, co kromě nich vidí i ostatní, než když se před nimi objeví něco nezvyklého a jsou sami. Člověk ve skupině se zkrátka chová stádně. Na druhou stranu pokud má být ovlivněna velká skupina lidí, která nemá příliš mnoho společného (vzájemné vazby na konkrétním místě na konkrétním čase, snad je tomu rozumět), obtížnost opět roste neboť je to podobné, jako přesvědčovat několik různých celků zvlášť.

dále je také potřebné zahrnout do obtížnosti kouzla to, kolik lidí se nachází v okolí kouzla kromě terče a čarujícího:

 • +O Nikdo
 • +1 Jednotlivec
 • +2 Hlouček
 • +3 Skupina
 • +4 Dav

Pozn.: Je-li člověk ve skupině lidí a vidí sám něco jiného zatímco ostatní na onu věc nereagují, hůře si připustí, že se děje něco nezvyklého. Opět se zde aplikuje stádní chování, jako v předchozím případě. V některých situacích se použije jak kritérium počtu ovlivněných, tak počtu přihlížejících (seslání domnělé hniloby na zeleninu stánkařky na Aqelském trhu, tak aby šla vahandlovat větší sleva), někdy to však ztrácí smysl (Velká hromadná kouzla jako např. to, které má zapůsobit na všechny neelfské obyvatele státu Pomoří tak, aby si mysleli, že všichni elfové mají o 10 coulů delší uši než ve skutečnosti nebude do své obtížnosti připočítávat parametr nad touto poznámkou.). Zde je potřeba se řídit logikou. V případě pochybností je lépe rozhodnout ve prospěch sesílajícího a nižší obtížnosti.

Další veličina ovlivňující náročnost kouzla pro kouzelníka je to, nakolik je samotný zamýšlený efekt neobyčejný:

 • +0 Každodenní situace, jev
 • +1 Pravidelně se opakující přírodní úkaz, jev
 • +2 Méně obvyklý přírodní úkaz, jev
 • +4 Neobvyklý přírodní jev
 • +4 Nadpřirozený úkaz
 • +5 Za hranicí lidského rozumu a smyslů

Pozn.: Je obtížné definovat, co je to nadpřirozeno vzhledem k tomu, kdo tak vnímá. Zatímco dnes je pro nás zatmění slunce naprosto jasným jevem, jsou i dnes kultury, které věří, že slunce požírá během tohoto úkazu veliký drak. K tomuto tak lze přistoupit dvěma způsoby. Hodnotit náročnost podle znalostí, které máme my, nebo které má terč. Jakmile se však rozhodnete pro jedno kritérium, příliš jej neměnte, abyste zachovali konzistenci ve vaší hře. Nicméně výjika potvrzuje pravidlo :-)

Kouzlo také může působit na různé druhy smyslů:

 • +2 Zrak
 • +1 Hmat, sluch, chuť, čich (každý zvlášť)

Pozn.: Uvedené hodnoty se týkají lidí. Některá zvířata, či tvorové mohou mít vyvinutý jiný smysl, nebo nějaký smysl vyvinutý dokonaleji (náročnost se zvyšuje a to i třeba více než na +2), zatímco jiný může být více zakrnělý (obtížnost klesá a to i do záporu). Smysl, který však chybí zcela ovlivnit jde opravdu težko (ale není to nemožné!). Při hromadných kouzlech se není třeba smysly příliš podrobně zabývat, stačí vzít průměrnou hodnotu nebo je raději pominout úplně.

Další důležitou věcí je trvání kouzla:

 • +0 Okamžik (do 10 sekund)
 • +1 Minuty (do 90)
 • +2 Hodiny (do 72)
 • +3 Dny (do 10)
 • +4 Týdny (8)
 • +5 Měsíce (18)
 • +6 Roky (100)
 • +7 Staletí (5000 let)
 • +8 Věčnost

Pozn.: Tento parametr není radno příliš opomíjet a je při jeho stanovování je dobré brát v potaz i účinky kouzla (neobyčejnost). Pokud se nějaký efekt projeví (viz. zmíněný příklad s hnijící zeleninou), jak pak odezní? Plíseň zmizí postupně nebo najednou? Nicméně zvlášť pečlivě je potřeba tot ošetřit u dlouhotrvajících kouzel. Příkladem budiž iluze kašny seslaná na dobu Staletí. Čeroděj může nechat kašnu v perfektním, nezničitelném stavu po celou dobu trvání kouzla (což však způsobí, že kouzlo bude nejméně „Neobvyklým přírodním jevem“ a nechat ji pak po trvání kouzla zmizet. Nebo ji může nechat tak, aby postupně zarůstala sinicemi a voda v ní se kazila (pokud ji někdo nebude čistit…), postupně se rozpadala a tak zmizela jakoby přirozeně. Nicméně zlatým pravidlem by mělo být přílišné nepřemýšlení. Spousta věcí se dá dovodit později až je k tomu vhodná doba a vykrýt všechna slabá místa je stejně nemožné.

Čaroděj si může do značné míry pomoci při sesílání kouzla svým projevem:

 • -2 Strhující připravený nebo spontánní projev, rituál, vhodné oblečení a další pomůcky a rekvizity
 • -1 Živá gestikulace, zesílený hlas, zaklínání
 • +0 Přirozený projev,
 • +1 Absence gest
 • +2 Kouzlení beze slov, šeptem
 • +3 Kouzlení beze slov i gest

Posledním modifikátorem obtížnosti je vztah kouzla k prostředí, v němž je sesláno:

 • -1 - -3 Kouzlo zapadá přesně do prostředí, v němž je sesláno
 • -1 Výskyt kouzla lze očekávat
 • +1 Kouzla jsou na daném místě velmi vzácná
 • +1 Terč si možnost existence kouzel vůbec nepřipouští
 • -1/+1 Načasování kouzla

Pozn.: V této sekci jde vymyslet spousta dalších efektů. Je třeba řídit se citem.

Kouzlo jde zvyšovat i za pomoci dalších kritérií, ale je potřeba zachovat střídmost v zájmu plynulosti hry a povznést se nad realismus a rozpitvávání všech variant, vždyť i zde nastněný výčet by šel zredukovat! Po seslání kouzla je lépe vycházet si vstříc.

Iluze a vztah k realitě

Při sesílání kouzel je nutné dbát na to, že co se děje je výhradně v myslích terčů a neprojeví se na nikoho jiného. Problém nastává u kouzel, která trvají dlouho. Vzměme příklad…

Čaroděj Kvokl seslal těsně před smrtí na hranici s výkřikem „Ať si shořím, ale vězte, že jsem nevinen a je-li to pravda, ať je korouhev na chrámu již navždy nakřivo!“ kouzlo. Od té doby je korouhev na radnici křivá, přestože Kvoklův popel je dávno na dně moře a nikdo z pamětníků čarodějovy exekuce nežije.

Jak je to možné? Kouzla seslaná na dlouhou dobu mají tendenci skutečně změnit realitu. Mudrcové se přou, proč tomu tak je. Zřejmě síla spojených myslí, které navíc působí na materii času a hmoty dlouhou dobu dokáže vytvořit trvalý vryp. Je třeba pamatovat, že je to ovšem spíše vyjímečná situace projevující se u opravdu silných a náročných kouzel.

Limity

Jsou věci, které ani sebevětší kouzelník nedokáže. Pomocí této magie nelze především ovlivnit samu sebe. Sesilatel sice uvidí, jaký efekt má jím seslané kouzlo, nicméně nikdy nebude věřit tomu, že je to skutečnost. Stejně tak si nedokáže vnuknout žádný pocit nebo myšlenku, což druhým osobám lze. Jak již bylo řečeno, efekty působí na mysl a smysly. Žádná iluze nedokáže tedy například přímo zraňovat. Nicméně iluze působící na hmat (např. plamenná stěna) bude působit pálení, kdykoli do ní někdo vstoupí, a to i tak intenzivní, že může ten, kdo do ní vstoupí třeba omdlít. Může způsobit i iluzi skutečné popáleniny (která zmizí po skončení trvání kouzla…)

Komentáře
blog/magie_reloaded_-_cast_treti_reloaded.txt · Poslední úprava: 28.10.2011 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0