Spolky, bratrstva a cechy

Šarlatová hanza

Na obchodu nikdo netratí.

Cílem sdružených obchodníků je prostřednictvím vzájemné spolupráce maximalizovat zisky z obchodu. Jejich heslo by bylo pravdivé, pokud by ovšem Šarlatová hanza nepracovala usilovně na tom, aby její členové získávali privilegia a monopoly pro obchodní transakce v jednotlivých významných městech a dalších tržištích. Díky tomu si pak mohou diktovat podmínky výhodné především pro ně samotné. Vše samozřejmě za slib, že část zisku poputuje do kapes pomazaných hlav. Další způsob, jak si společenství buduje svoji moc, je poskytování půjček a braní zástav.

Jednotlivé hanzovní pobočky v městech od Aqelu po Lesní Vranov spravují faktoři. Bývají to ti nejmazanější a nejbohatší kupci. V hanze je totiž respektovaný především ten, kdo dokázal vlastní pílí a úsilím přijít obchodem k penězům, cení se, pokud je kupec schopen dát najevo okázalost a přepych. Tím ovšem členové narážejí na pyšnost urozených osob, které neradi vidí, když se nad ně vyvyšují jejich poddaní. Hanza ovšem netoleruje nepoctivé obchodníky a šizuňky všeho druhu a ze svých řad je nemilosrdně vylučuje.

Členové Šarlatové hanzy se poznají dle medailonů s rubínem, který si musí obchodník na své náklady nechat zhotovit, aby dokázal, že je dostatečně movitý a bude pro obchodní cech přínosem.

Zmije

Přicházíme bez pozvání, ale vítaní.

Občas je prostě potřeba se někoho zbavit. Vykonat spravedlnost, když ji světská moc odmítne dát průchod, nebo si prostě jen vyřídit s někým účty. Pokud je potřeba to udělat skrytě a nenápadně, je nejlepší obrátit se na členy toho klanu zabijáků. I když slovo obrátit se, není úplně přesné. Členové tohoto cechu si své zákazníky zásadně hledají sami. Kdo jim nosí informace, to se neví. Dohady jsou různé – porušování zpovědního tajemství, klepy z hospod a nevěstinců nebo, to že si někdo nedá na veřejnosti pozor. Každopádně jednoho dne zaklepe na vaše dveře pocestný a požádá o nocleh. Během večeře vám sdělí, že vám může pomoct od toho, co vás žere a zbavit vás nepřítele. Rychle, účinně, diskrétně a tak, aby na vás nepadlo podezření. Vše bude vypadat jako náhoda nebo přirozená smrt.

Členy cechu se stávají děti bez minulosti, sirotci a nalezenci, kteří podstupují tvrdý výcvik, jehož tajemství se předává z generace na generaci. Členové cechu se řídí kodexem, jehož porušení se trestá smrtí. Svoji činnost vnímají jako službu společnosti, neboť pracují na odstraňování svárů mezi lidmi, byť s jejich přispěním často nevítězí ten, kdo je v právu. Za poskytnuté služby platí vždy objednatel a vykonavatel se nesmí ani dotknout majetku oběti. Rovněž je nepřípustné zabít někoho z důvodu, že objednatel baží po majetku oběti. Člen cechu také nesmí vyvolávat spory tak, aby si zakázku zajistil.

Cech působí ve všech známých zemích, a tak se dříve nebo později objeví na prahu toho, kdo jeho služby uvítá. Členové cechu se mezi sebou poznají podle speciální dýky s rytinou hada.

Měsíční bratrstvo

Bezpečí hledáme v tmách.

V každém větším městě funguje nějaká zločinecká organizace místních rváčů, povalečů, většinou sdružená okolo místní knajpy. Jedině Měsíční bratrstvo ale disponuje rozsáhlou sítí spolupracovníků složenou z putykářů, mlynářů, nevěstek, žebráků, sirotků, pohodných, katů, hrobařů, tuláků a dalších bezectných osob. Jeho členové žijí na okraji společnosti, a tak se neštítí vykonávat služby jinak nedostupné a obchodovat se zbožím jinak nesehnatelným. Pracují pro kohokoli, kdo platí, ale čím výše je zákazník postavený, tím jsou pro něj služby bratrstva dražší, bez ohledu na náročnost úkolu.

Patronem bratrstva je bůh Časlij a jako takové spíše připomíná volně propojený kult. Organizace má několik středisek ve velkých městech a podhradích, kde buduje chrámy jež jí slouží jako ústředí. Struktura není pevně daná, neustále v ní probíhá boj o moc a postavení. Každý člen má volnost v tom, komu dá důvěru a bude s ním spolupracovat. Vůdčími postavami se tak stávají ti, co dokáží budovat jemné sítě kontaktů, rozdělovat mezi své příznivce jednotlivé kšeftíky a zisk z činnosti bratrstva a zároveň udržovat jemné napětí protichůdných zájmů svých členů v křehké rovnováze.

Měsíční bratrstvo spoléhá na osobní kontakty a známosti. Proto jednotlivé místní buňky vysílají své členy vždy na nějaký čas do učení do ostatních míst působení, aby bylo zaručeno, že v každém místě bude vždy někdo, kdo ověří příslušnost neznámých osob k organizaci. Symbolem bratrstva je Černá luna.

Třetí oko

Vidět, slyšet, konat.

Pod úřad Nejvyššího zemského purkrabího spadá i organizace špehů v zemských službách. Nemá sice žádný oficiální název, ale purkrabí sami říkají, že je to jejich třetí oko (někdy i ucho), které dohlédne tam, kam oni z věže ostrožského hradu nevidí.

Je to vojenská organizace s pevnou hierarchií. Velitelem špehů je tajný pobočník purkrabího, jehož identita není známa, obecně se soudí, že je to někdo z urozených rytířů. Expozitury rozvědky se nacházejí na každém zemském hradě. Třetí oko rekrutuje své členy po celém Ostředku a Podhůří. Jeho úkolem je především odhalovat konspirace vedené proti zemským úřadům a odhalovat černý obchod. Síť agentů je rozsáhlá, nejeden šlechtic by byl možná překvapen, kolik členů jeho družiny na něj zároveň donáší k purkrabímu.

Současný purkrabí sice rozvědku používá uvážlivě a zdrženlivě, ale v rukou někoho, kdo by ji chtěl zneužít k vlastnímu prospěchu by mohla být velmi nebezpečným nástrojem. Zároveň je třeba dodat, že velikost rozvědky má i stinnou stránku spočívající v tom, že se její činnost špatně koordinuje a často dochází k úniku informací.

Cestomírovi poutníci

Sloužíme bohu

První mnišský řád, který byl založen na ochranu pocestných a chudého venkovského lidu. Členové této řehole se rekrutují z klášterů v Dolanském knížectví, odkud vyrážení do celého světa plnit své poslání. Šíří slovo boží při kázáních pod širým nebem, léčí a vymítají.

Na území Ostředku a Podhůří jich působí velmi málo. Jejich odznakem je hůl, šedá kutna s charakteristickou kapucí opásaná povříslem a mošna s typickou výšivkou spirály, která představuje cestu na věčnost.

Tím jak zastávají těch nejmenších dovolávaje se přitom dogmaticky božího slova, dostávají se často do sporů se světskou mocí. Nejeden člen řádu tak byl již vsazen do žaláře, mučen nebo popraven pro zpupnost vůči vrchnosti. Páni neradi vidí, když se potulný kazatel objeví na jejich pozemcích. Je známo, že taková situace může přerůst i v nepokoje a selské bouře.

Řád Zlaté růže

Řád boží nade vše

Řád Zlaté růže byl založen teprve před necelými deseti lety při nástupu patriarchy Velebita do funkce. Ačkoli byl založen v Pomoří, nejlépe se uchytil v Ostředku, kde se stal důležitým opěrným bodem moci biskupa Bernarda. Ten neváhal podpořit štědře budování jednotlivých komend řádu, kterých je dnes celkem tucet. Vystavěny byly především v pohraničních oblastech, kde je potřeba podporovat víru obyvatel a vypořádat se jak s hrozbou různých běsů číhajících na člověka v divokých krajích tak i zabránit šíření kacířských myšlenek a různých odpadlických kultů. Rytíři řádu tak plní roli ozbrojené pěsti Svaté pětice. Řád samotný kromě obrany církve pěstuje také její vzdělanost v okrajových částech zemí.

Každá komenda sestává z mistra řádu, kterým je rytíř povolaný do funkce a dále z kněze pečujícího o duchovní život společenství. Komenda mívá zpravidla asi tucet dalších členů, kteří pomáhají představeným v jejich úkolech.

Nezřídka však činnost komendy vyvolává třenice s ohledem na to, že rytíři jsou povinni trestat přestupky proti božímu řádu bez ohledu na urozenost hříšníků. Pak záleží na každém mistrovi, jak moc je horlivý ve vynucování náboženských pravidel.

Kruh

Společnost magicky nadaných osob, které spojuje touha po vědění a moci. Dominují mu ženy. Snad právě proto stojí kruh v pozadí a neprojevuje se okázalými způsoby své práce. Působí nenápadně, pomocí subtilní magie a jen jemně vychyluje běh událostí ve svůj prospěch. Zároveň se snaží bojovat proti pověrám a tmářství a vysvětlovat nadpřirozené jevy. Několik členů už bylo stíháno řádem Zlaté růže a odsouzeno za čarodějnictví k smrti. Proto se momentálně Kruh drží zpátky a jeho členové se uzavírají do svých věží v očekávání doby, jež bude jejich činorodosti více nakloněna.

Potají tak shání magické substance, trofeje z netvorů, staré artefakty z doby skřetích válek a další kuriozity. Kdo jsou přesně členové kruhu, to se neví. Proslýchá se, že dalšími členy jsou manželky či dcery některých významných šlechticů. V některých pokrokových městech prý městské rady se členy kruhu aktivně spolupracují, byť skrytě.