Dějiny

Níže můžete vidět časovou osu, která nastiňuje nejdůležitější události v historii poloostrova. Můžete si ale přečíst také podrobnou historii, která vám poskytne větší vhled do dění z minulosti.

Letopočet Událost
-4500 Elfové přicházejí k pramenům řeky Cellë a svádějí první boje se skřety a obry.
-4400 Elfové se dostávají postupně na jih podél toku Cellë až k jezeru Palúrë
-4231 Silrond se stává prvním elfským králem. Začíná sepisování elfských kronik.
-4100 Silrond zakládá město Nendos
-3994 Elfové svádí sérii bitev se skřety a postupně je zatlačují dále na sever a sami osidlují rozlehlou nížinu okolo jezera Palúrë a podél řeky Cellë až k jejímu soutoku s Nelyou.
-3750 Krollí hrdina Gurzon Hbitý ukradne na své výpravě elfům drahokam zvaný Isilmë (Měsíční svit), který propůjčuje věštecké a léčitelské schopnosti. Ačkoli se jej elfové snaží získat zpátky nikdy se jim to nepodaří. Kámen se pak ztrácí v propadlišti dějin při bojích skřetů a krollů o několik století později.
-3475 Umírá Silrond a na jeho místo nastupuje Yárand. Začíná tradice sepisování knih panovníků elfů o jejich skutcích.
-3087 Proběhne strašná válka mezi skřety a krolly o to, kdo se usadí na územích severně od elfských držev. Skřeti vítězí a krollové jsou vytlačeni do Třináctijezeří a na východní úpatí Zuborože.
-2750 Elfům vládne král Tassarquild. Elfové prohlubují své znalosti přírodních cyklů a rodí se zárodky jejich dnešního náboženství.
-2290 Umírá král Tassarquild ale jeho nástupce ještě není plnoletý. Proto po dalších šest let vládne Rada místodržících, než je princ Aurëlind způsobilý převzít úřad.
-2200 V elfím rodě se šíří dlouhověká krev Silronda a počet jejich nositelů narůstá. Rozšiřují se podél pobřeží směrem k západu a osidlují postupně poloostrov odkud vyhánějí skřety na sever.
-2047 Elfí hrdina a cestovatel Mirazim zvaný Verya (Odvážný) se vydává na pouť během níž překročí pohoří na západě. Pak procestuje celý sever až k Ledovému zálivu, překročí Zuborož a vrátí se podél toku Blyštiny zpět do Nendosu. Svého cíle, totiž najít ztracený drahokem Isilmë však nedosáhne. Jeho cesta trvá 11 let.
-1962 Některé rody elfů nechtějí být smíšeny s dlouhověkou krví odcházejí zpět na sever a usazují se v Hvozdíku.
-1741 Skřeti podnikají nájezd na Hvozdík a krutě jej vyplení, mnoho elfů padne nebo je odvlečeno do zajetí.
-1560 Laitissë I. vede válku proti skřetům a vyhání je z údolí Cellë. Ti tak musí znovu bojovat s krolly o území Třináctijezeří a nížiny okolo Ledového zálivu.
-1420 Skřetí náčelník Urzulúk Elfmlat podniká svoji výpravu na západ. Během tří let procestuje vělkou část elfí říše, aniž by byl lapen a sám přináší trofeje ze sta zabitých nepřátel.
-1277 Elfský řemeslník a umělec Tavaris postavil loď schopnou dlouhé plavby na moři. I přes varování nebeských znamení se s ní vydal na plavbu směrem k západu z níž se ale nikdy nevrátil. Elfové podle proroctví nesmí postavit žádnou takovou novou loď, dokud se neobjeví jiná, postavená cizí rukou.
-1000 Řídké elfí osídlení již sahá až zcela na východ poloostrova do oblasti dnešního Lesokraje.
-750 Skřeti a krollové svádí další bitvy o území kolem Ledového zálivu. Krollové jsou nakonec zatlačeni až ke Zmejským krkům
-300 Severní elfové z Hvozdíku podávají první zprávy o dracích, kteří přilétají od severu ze země věčné tmy a světla.
0 Na březích poloostrova přistála Bílá loď. Na poloostrov se tak dostávají lidé, ludkové a trpaslíci.
20 Založeno První království ve městě Zátoč. Některé rody lidí a trpaslíků s novým uspořádáním nesouhlasí a odebírají se do Planiska a Pomoří.
84 Přichází období hladomoru a nemocí. Po devět let je obloha zahalená mraky a vládne chlad. Obilí se nedaří a lesy umírají. Nepřežije mnoho elfů, nové národy jen tak tak přežívají.
93 Z minulých nepříznivých let se oklepali nejlépe skřeti a jejich počty rostou nejvíce ze všech národů.
182 Založeno město Aqel a Pomořanské království
187 Na trůn elfů nastupuje Laitissë II. a prohlašuje se zároveň nejvyšším veleknězem elfů.
250 Velké rojení skřetů na sever od Pomoří. Napaden je také Hvozdík a severní část říše elfů.
255 Dvůr pomořanského krále Vitoraze II. navštěvuje posel Severního krále. Požaduje podřízení království svému pánu a vyhrožuje válkou. Posel je vyhnán. Záhy poté se rozmohla mezi obyvateli záhadná nemoc jíž podlehne i sám panovník.
256 Skřetí vojska vtáhnou jménem Severního krále do Pomoří a pustoší zem. Nakonec se je však podaří porazit v bitvě u hradu Žezdub díky pomoci trpaslíků. Mezitím svádí krvavé bitva také elfové na severu Hvozdu.
302 Skřetí armáda maří pokusy o kolonizaci Ostředku. Zvědové zjišťují, že skřeti jsou pod vlivem jakýchsi opirů.
389 Král Bujen III. pořádá úspěšné tažení a znovudobývá Ostředek.
395 Skřeti podnikají protiútok. Nejenže opět dobývají Ostředek zpět, ale útočí také přímo na Pomoří samotné.
402 Dobytí Pomoří skřetími vojsky. Dolany a První království tvoří spojenectví na obranu.
576 Skřeti podnikají další tažení a dobývají Dolany
775 První království podlehlo skřetí invazi. Zbytek obyvatel prchá na Lesnici nebo do Hvozdu k elfům.
782 Dědic trůnu Pomoří, Vodimír sestavuje družinu věrných a podniká zoufalou výpravu na sever, aby nalezl a zabil Severního krále. Výprava je však i navzdory velkému nebezpečí a útrapám úspěšná. Skřetí vojska po porážce svého vládce rychle ustupují.
785 V Aqelu jednají přeživší zástupci šlechtických rodů lidí a ludků o dalším uspořádání zemí na poloostrově. Aqelský sněm nakonec rozhodne, že První království bude obnoveno v původní podobě. Dolany budou nadále samostnou zemí. V Pomoří povládne Vodimír a mezi jeho země budou počítány také kraje na sever od Opravice a na východ od Blyštiny. Na Planisko nikdo nárok nevznesl. Jednání se účastní také zástupci z Lesnice.
786 V Drevinu je korunován zaruga Miromil Obnovitel. První království je obnoveno a nadále je užíván název Lesokraj.
786 Vodimír vydává četné zákony a privilegia pro osadníky, kteří přijdou do jeho zpustošené země. Podobná opatření vydají brzy i zbylé země poloostrova. Obyvatelstvo Lesnice se tak z velké části stěhuje na kontinent.
824 V Horyně na západě Lesokraje dochází ke sporům mezi lidskými osadníky a trpaslíky, kteří tuto zemi obsadili krátce po skončení války. Trpaslící jsou nakonec vyhnáni a toto území přestává být pod kontrolou Trpasličího králoství.
877 Skřeti ze severu Lesnice podnikají nájezd a pustoší kraj kolem jezera Hýr. Po té co odtáhnou, šíří se dál krajem strašný mor.
906 Na východním cípu Zuborože je nalezeno mohutné ložisko soli. Místo je prohlášeno majetkem Lesokrajské koruny. Na místo je jako zástupce koruny vyslán Mornec z Hluboké. Ten na pobřeží zakládá město nesoucí jeho jméno.
935 Vaska Gamurský se vydává na výpravu do severních zemí. Podává zprávu o krollech a skřetech kteří tam žijí.
1000 Bývalá králoství jsou obnovena. Začíná další pokus o osídlení Ostředku a Pomoří lidskými osadníky.
1059 Nepřehlednou se stává situace okolo území Horyny na západě Lesokraje. Kraj, ze kterého čerpá Lesokraj veškeré rudy si nárokují také Dolany. Lesokraj několikrát přijde o kontrolu nad územím. Spor končí tím, že Lesokraj vykoupil území od Dolan za dest tisíc stříbrných hřiven.
1121 Drevinský koncil stanovuje nová pravidla pro uctívání bohů. Potulní kněží, kteří jsou tímto postaveni mimo oficiální kult se bouří a organizují nepokoje. Vzniká Meziříčský stolec.
1126 Mezi elfy a lidmi vznikají spory ohledně způsobu osidlování nových území a klučení lesů v Podhůří a Ostředku.
1241 Král Zdeněk Křída se vzádává nároků Pomoří na severní kraje a Ostředek a Podhůří tak vyhlašují samostatnost a tamnější stavy ustavují novou vládu.
svet/dejiny.txt · Poslední úprava: 14.12.2016 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0