Action disabled: source

Zvěsti ze všech koutů!

červenec 1280

Skřeti na severu Lesnice skutečně udeřili na vrcholu léta. Těsně po žních vytáhli a zaútočili nejprve klamným útokem na hraniční opevnění. Hlavní voj se ale přebrodil na východě přes Huron. Celý kraj byl jimi vypleněn. Mnoho lidí bylo pobito a mnoho úrody vypleněno a ukradnuto.

červen 1280

Skřeti na severu Lesnice se zřejmě k útoku chystají. Hlídky střežící Velkou ze objevili množství tunelů, které byly pod ní podkopány. Voje skřetů jde spatřit jak se schovávají v hájích na své straně. Ba dokonce některé z nich svědci viděli, jak se prohánějí v lesích mezi Mittlburkem a Ostburkem. Hejtman v Huronu volá hotovost do zbraně a vysílá zvědy do Skřetozemě, aby zjistil, co černé plémě chystá.

květen 1280

V Lesokraji umírá starý Zaruga Vladar. Jeho syn Vladan je zvolen za nového Zarugu, neboť pro něj otec zajistil loajalitu velmožů. Nový panovník ihned ohlašuje plán na přesunutí dvora z Drevinu do Ostrože na jižném pobřeží Lesokraje.

V Dolanech je mezitím otevřen v přístavu Rijek trh s otroky ze severu. Je možné na něm pořídit krolly nebo skřety, kteří jsou schopní vykonávat rozličné práce v dolech i na polích.

duben 1280

březen 1280

Kupec a cestovatel Hvězdoň Mornecký se vydává s pověřením rady svého města do Meziříčí, aby projednal záležitost zřízení stezky, která by propojila Mornec, Meziříčí a Podhůří.

únor 1280

V Pomoří řádí jakási banda zloduchů. V Aqelu vypálila hostinec, pak v Strašidelném lese vypálila nedávno obnovenou tvrz. Na jejich hlavy jsou vypsány odměny, ale nakonec jejich stopy mizí na hranicích s Ostředkem. Byli lupiči záměrně vysláni, aby se mstili za válku připravovanou v minulém roce?

leden 1280

prosinec 1279

Prosinec byl ve znamení dobrých zpráv v Pomoří. Ačkoli král Vodislav již není nejmladší, narodil se mu již třetí syn a pátý potomek v pořadí celkem. Zvoleno pro něj bylo jméno Vojen, čímž král dal jasně najevo své odhodlání pokračovat v nastoleném kurzu zahraniční politiky a diplomacie.

listopad 1279

Učenec Ájnuš ze Zašova vydal spisek, ve kterém tvrdí, že se lze vydat po mořích do míst, odkud kdysi připlula Bílá loď a spatřit zemi předků lidí, ludků a trpaslíků. Dle jeho měření je to však cesta, která by trvala celý rok plavby.

Další novina z Dolan hovoří o tom, že týden před svátkem rožanic došlo k veliké veselce. Syn pána z Javořiny a na Vrbovém pojal za ženu jedinou dědičku držav pána z Horového. Dva nejsilnější rody v Dolanech tak byly spojeny, což může oslabit pozici vojvody v Bilegorici.

říjen 1279

Ze severních končin navrátila se těsně před zimou a vanutím ledových větrů flota kupce Ryza z Molu, který ve službách Lesokrajské koruny vyplul na jaře na půlnoční stranu, aby tamní končiny probádal. Ryby zvící dvaceti sáhů prý tam plují mořem, tuři, jeleni a zvířena vůbec velkých měr se tam nachází. Co však víc, pobřeží tam obývají mohutní půlobři, kteří sami sebe krul či kroll nazývají a o nichž elfské pověsti hovoří. Tři krollí muže divokého vzezření kupec zajal a ke dvoru Drevinskému předvedl. Tamní lid prý nezná vůbec železo a všechny nástroje vyrábí z kostí, šlach, parohů a dřeva. O slunovratu prý tam slunce skoro nezapadlo pod obzor a ještě mnoho podivností Ryza dvořanům prý vyprávěl.

Na hoře Velihrad poblíž městečka Lesní Vranov byla dokončena stavba svatyně boha Cestomíra a přilehlý monastýr. Při té příležitosti založen byl na tom místě také řád Poutníků. Jeho členové mají za své poslání cestovat světem a pomáhat pocestným v nouzi a léčit veškěrý lid obecný od nemocí a zranění. Vznik řádu byl stvrzen bulou, kterou vydal na podporu tohoto dobrého úmyslu velekněz Cestomírovy svatyně v ostředské Ostroži.

září 1279

Planiskem se přehnalo několik skřetích vojů. Mnoho koní a dobytka pokradli, stejně tak mrtvol kočovných pastevců po sobě zanechali. Po té stanuli před branami města Mornce, které měsíc dobývali, než odtáhli podél pobřeží zpátky na západ.

V odezvě na to rozhodla Zemská komora Podhůří na sněmu, že zvýší po slunovratu berně, aby mohla vystavět nové hrady na severní hranici a obyvatele země lépe chránit. Zároveň se rozhodla vyslat posly do Trpasličího království s pozvánkou pro trpaslíky do severního pohraničí, kde se v horách a kopcích zcela jistě skrývají ložiska rud a kamene k vytěžení.

Při oslavách vinobraní v městečku Plužině vystoupil jakýsi ludka, jenž se tituloval jako mistr Živodar, s neobvyklým spektáklem, když provozoval divadlo s loutkami, které však poslouchaly pouhé jeho příkazy, aniž by je měl napojeny na jakékoli špágaty nebo snad byli loutky voděny zespodu, či v nich byl oblečený jiný člověk. Knjaz Chulpský, když se o celé věci doslechl, prohlásil tuto činnost za rouhání a vypsal na zatčení toho půlčíka odměnu. Ten se však dokázal rychle skrýt a zřejmě odplul na Lesnicu s některým z kupců.

srpen 1279

Vodigarskému cechu stavitelů lodí došla již trpělivost s tím, že na stavbu svých plavidel musí dovážet draze a zdlouhavě dřevo ze severu Lesnice. Jednotlivé huti vyslali své tesaře do Kančího hvozdu, kde začali vhodné rovné stromy klučit v rozporu se starým zemským právem, které elfům obývajícím tyto končiny nedotknutelnost lesa slibuje. Elfové se bránili a nakonec se jim podařilo zajmout představeného cechu, mistra Ratmíra, kterého propustili pod slibem, že se již nikdo Kančího hvozdu sekerou netkne. Celá záležitost však bude mít ještě jistě dohru na nejbližším zemském sněmu.

červenec 1279

Král Vodislav ve snaze podpořit bojového ducha v zemi rozhodl se uspořádat veliké setkání panstva a rytířstva celého svého království. Na konci července sjeli se udatní rekové a sličné panny na hrad Svornov a do městečka Pláč. Král uspořádal velké klání všech urozených pánů, dal svolení k mimořádnému trhu, povolil lovčím, aby vzali na hostinu zvěř z královských lesů a nechal vyvalit sudy ze svých sklepů. Obliba králova u lidu stoupla je však otázkou, zda to zvýší jeho ochot jíti do války. Jednání s velmoži totiž prý pro krále úspěšná nebyla. Proslýchá se, že král nazval několik urozených pánů zbabělými králíky.

Každoroční věštba dorazila z ostrova Hvaru. Bílý kůň z tamní svatyně nepřekročil položená kopí, takže čeká všechny země nejméně rok v míru, nebo toto je znamení, že bohové si nepřejí rozbroje. Z vnitřností ptáků knjazové vyčetli, že úroda bude dobrá a z jalovcového dýmu seznali, že mor ani jiné nemoce přijít nemají. Tato dobrá zpráva se šíří všemi krajinami a obětiny určené pro tuto svatyni se začaly shromažďovat ve všech svatyních od východu na západ.

červen 1279

Nový velvyslanec z Hvozdu se vrací do Aqelu, aby urovnal roztržku z předešlých měsíců. Zároveň bude jeho úkolem zabránit rostoucím snahám zvýšit vliv mistrů z řad lidí na chod Domu tajných věd. Za tím stojí nepochybně král Vodislav, který by rád získal přímější přístup k tomu, nad čím se na této slovutné škole bádá.

Možná, že ne náhodou se v Ostroži v Ostředku objevil mistr Brač z Aqelu spolu s několika svými žáky s nabídkou založit podobnou školu v tomto městě. Sluchu se mu dostalo jak od měšťanů, tak i od pána na Pustci a Růžové hoře, který vládne bohatému kraji okolo zemského města, a tak zde možná začne brzy růst nové učení pro vznešené vědy, zvláště rozhodne-li se i zemský sněm tento počin podpořit.

květen 1279

Elfové z Hvozdu se čím dále častěji toulají po Ostředku a Podhůří. Vyhýbají se však lidem a skrývají se před nimi do hájů a lesů, kde je lze jen těžko najít. Nepomohlo ani nasazení psovodů a stopařů. Zemský sněm bude mít další věc k projednání.

Suchý květen bez dešťů způsobil, že město Radost na Lesnici vzplálo velkým požárem. Tato nemilá zpráva ovlivní především všechny milovníky lesnického koření a tabáku, protože městečko je hlavním obchodním střediskem pro tyto komodity.

Dolanský vojvoda Stanibor vyslal prý poselstvo do Meziříčí v čele s rytířem Trvalem ze Sedmirohého, které má zjistit, jaká je situace v tamním kraji a zahájit případné diplomatické styky. Obyvatelé této skalnaté země jsou potomky těch, co odešli z jižních krajů uctívat bohy po starém způsobu bez vlivu veleknjazů a biskupů. Poselstvo jede oklikou přes Horynu v Lesokraji a východně kolem Luže. Má se pomořanský král obávat, že skutečným cílem výpravy je Podhůří a Ostředek?

Jistý učený elf z Lesokraje, mistr hvězdopravectví Istaelm počal šířit zvěst o tom, že konec světa se blíží. Ze znamení na nebi prý vyčetl, že draci skrytí v hlubině mořské a nitru hor na severu prý povstanou a žhavým ohněm sežehnou vše na popel. Když dorazil se svým kázáním do Chulpu, přikázal tamní knjaz Velichval, aby byl vsazen do okovů, dán na loď a odvezen na ten nejpustější skalistý ostrov v Koretinách a tam žil jako vyhnanec.

duben 1279

Inciativa krále Vodislava nenašla příliš velkou odezvu u jeho vazalů. Šlechta v Pomoří by jen nerada táhla do války, která dle mínění většiny ani není spravedlivá. Otevřeně proti královu záměru sice zatím nikdo otevřeně nepromluvil, ale šušká se, že pokud by král nařídil hotovit zemské vojsko, musel by nakonec možná napřed bojovat proti vlastnímu lidu. Přesto se situace mezi Pomořím a unií Ostředku a Podhůří dále vyhrotila. Svobodný pán Cyprián z Budiměře byl zadržen a odeslán zpět královskou gardou do své domoviny, když mířil se svým poselstvím do Dolan. Vodislav tak zřejmě má u svých nepřátel dobré špehy a nechce ponechat náhodě možnost uzavření aliance mezi svými sousedy.

Z močálů u města Vrbiljac a Rijek se vynořili z mlh umrlci a kostlivci. Lid těchto pokojných měst je modlitbami a obětmi zaháněl po celý týden. Své udělaly také biskupem Rulkem požehnané palcáty a kyje, které byly rozdány všem bojeschopným mužům. Když se ale výprava chystala do močálu vstoupit, aby zjistila odkud se chamraď oživená vzala, zahalila to prokleté místo tak hustá mlha, že se všichni účastní raději vrátili zpět. I tak se několik desítek odvážných v močále utopilo a kdoví, zda-li se z něj příště nevynoří se sinalou koží a prázdnými očními důlky právě oni.

Na Planiskem prý zjevil se mohutný pták s křídly rozpětím výšky pěti dospělých můžů. Nejmladší syn zarugy Vladara, vášnivý to lovec, vyjel se svou družinou na pláně s cílem toho opeřence ulovit. Výprava se vrátila po měsíci bez toho, aby ptačisko spatřila. Jakýsi pastevec jim však za plnokrevného koně prodal obrovskou černou kovově lesknoucí letku zvící jednoho sáhu délky.

březen 1279

O rovnodennosti se schází mimořádně zemský sněm Ostředku a Podhůří. Rokuje se především o výzvě pomořanského krále, který se dělá nárok na tato území v rozporu s dávnými smlouvami. Sněm sice vydá jednomyslné stanovisko, kterým nároky Vodislava odmítne. Proslýchá se však, že někteří měšťané museli být dlouho přesvědčováni, aby se k jednotné vůli sněmu připojili.

Trpaslíci v Doliru v zimě pilně kutali a objevili nové ložisko cínu, což není věc nikterak tajná. Na povrch však z dolů prosákla kromě zimní břečky také zvést o nálezu převelkého drahokamu, prý pětisekarátového diamantu v němž žhne samotné slunce. Ať už je to zpráva pravdivá nebo ne, členové Železné rady, tedy skupiny nejbohatších trpaslíků dolirských, nebudou mít radost z toho kolik nenechavých rukou to do kraje přiláká. Viníci, kteří se někde v krčmě o nálezu podřekli budou vypátráni a přeloženi na strusku, to je věc jistá!

únor 1279

Po oslavě nového roku hnula se králi Vodislavovi mysl podivně. Rozhodl se, že neuzná sliby jeho otcem dané šlechtě v Ostředku a Podhůří a obě země spojí zpět s Pomořanským královstsvím, jak tomu bylo před úmrtím krále Rmuta. Nečekaje na nic poslal list Ostředskému sněmu, kde žádá jeho poslušnost vůli krále.

Rychlá obleva postihla Lesnicu. Tající ledy zatarasily mnohé řeky a způsobily záplavy ve městech i vsích zejména na jihu ostrova. Pivovar v Březí byl zcela vytopen a všechen slad i chmel zničen k velkému smutku všech krčmářů, neboť se bude muset dovézt méně chutné pivo Gyroské.

Ludkové v Dolanech jsou osočováni z toho, že prý u sebe zásoby schraňují a kvůli tomu hladomor hrozí. Vše dosáhne vrcholu když dav rozlícených obyvatel Zašova nejprve zrekvíroval sýpky všech ludků ve městě a pak vytáhl, v doprovodu drábů a posádky pohraničního hradu na jih až do Polna. Po cestě vyrabovali mnoho usedlostí, leckdy nedbaje ohled na to, zda je majitelem ludka nebo člověk z jejich rodu. Velkému neštěstí zabránila domobrana v Polnu posílená vojskem z Bielgorice, kterou vyslal vojvoda Stanibor, čímž dal jasně najevo, že ludkové jsou pod jeho ochranou.

leden 1279

Velká lavina zasypala trpasličí město Hardeg ve Středohorách. Ti co se stihli schovat do dolů pod městem se pak museli vydat tunely do sousedních sídel, aby požádali o pomocnou ruku. Na pět tisíc trpaslíků zahynulo při tomto neštěstí.

Velvyslanec z Hvozdu uraženě opustil Aqel po té, co byl na novoroční oslavě uražen purkmistrem aqelským. Velvyslanec se u krále dožadoval potrestání urážky, král Vodislav však prý odvětil, že uraženou pýchu trestat nehodlá.

prosinec 1278

Ve východním Ostředku se drží zvyk kolady, kdy se lidé ze sousedních vesnic po sedm dní po slunovratu obcházejí, dárky si dávají a štěstí do nového roku přejí. Letos však došlo k mnoha případům, že koladníci byli z lesa hejkaly a lesními muži napadáni, dívky byly odnášeny a zneuctěné se pak po několika dnech zmrzlé vracely domů.

Vlad z Mornce zemřel. Ode dne, kdy byl napaden upírem byl postupně chřadl tak, že v posledních dnech už ani nebyl sto vstát z postele. Jelikož po sobě nezanechal potomky ani žádné závěti, nastoupil jeho místo nastoupil jeho bratr Tas, který pojal za manželku vdovu po zemřelém a byl potvrzen do čela také městskou radou, přestože hlasování prý bylo velmi těsné.

listopad 1278

Z kláštera na ostrově Hvaru dorazila zpráva, že bouře zničila tamní sýpku a mnichové zajdou přeš zimu hladem, jestliže jim nebude pomoženo. V chrámech boha Starce v Zátoči se brzy sešly zásoby od veškerého lidu. Dlouho se však nenašla posádka, která by na bouřlivé moře vyplula. Pak se však kupec Zuboj z Rovinje dostavil před knjaze a s celou svou posádkou o požehnání na cestu požádal. Zásoby v pořádku převezl a na jaro se z Hvaru vrátil.

říjen 1278

Velká neúroda postihla letos vinice v jižním Lesokraji. Vlhké počasí po celé září způsobilo, že hniloba a plísně spálily hrozny a bude jen velmi málo tolik oblíbeného mladého vína z okolí Ostrože.

Vlad z Mornce, vládce stejnojmenného města byl prý napadnut strašlivým upírem, který jej přišel v noci zadávit, braje na sebe jeho vlastní podobu. Upír byl proklát třískou z osiky, která ležela u krbu. Kupci ihned začali dovážet nejkvalitnější česnek z jižní Lesnice, kde jej pěstují tamní ludkové.

září 1278

Ve městě Podhorském se objevili posluhovači jakéhosi cizokrajiného boha. Jeden z nich, jakýsi potulný ludka, který o sobě hrdě tvrdil, že umí provádět nečistá kouzla byl dopaden a pověšen na rynku u příležitosti dožínkového jarmarku. Městská stráž pak vypátrala doupě těchto ničemů a kacíře ztrestala mečem a ohněm. Knjaz z templu v Podhorském pak na kázání celý týden varoval před tím, aby na sebe lidé hněv bohů zbytečně neobraceli.

Obři ze Zuborože sešli prý do údolí na severu Podhůří a začali plenit stáda ovcí. V okolí Medvědí hory však prý dokonce několik pasáků a pocestných snědli. Jak rychle se ale objevili, tak rychle zase také zmizeli vysoko v horách.

svet/zvesti.txt · Poslední úprava: 27.07.2013 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0